Yumstone九游会游戏平台官网餐饮软件

产品咨询:

渠道代理:

  • YumRouter 400 Wireless Router无线基站

  • 发布时间:2018-03-16 来源: www.rileksmedia.com 九游会游戏平台官网软件
1台YumRouter400无线基站用于连接无线厨房打印机;

从此彻底解决布线烦恼,配合yumstone自助研发“打服”打印效率更高,更稳定,漏单概率降低99.9%...

yumstone九游会游戏平台官网微信公众号二维码